תנאי שימוש


 
תנאי שימוש בפורטל:

צוות הנהלת פורטל עולם הספורט והבריכה (להלן: "צוות הנהלת הפורטל" ו- "הפורטל" בהתאמה) מברך אותך על בחירתך להשתמש בפורטל. בכפוף לתנאי השימוש שיוצגו להלן, תוכל לגלוש להנאתך בכל דפי הפורטל וליהנות ממכלול השירותים שהוא מעניק.

 

השימוש בפורטל מהווה הסכמה מצדך, הגולש, לכל תנאי השימוש בו. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש הקשור בפורטל לכל מטרה שהיא וצוות הנהלת הפורטל יהיה אף רשאי למנוע ממך את המשך השימוש בו כאמור.

 

יובהר, כי צוות הנהלת הפורטל רשאי לעדכן בכל עת, לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי, את תנאי השימוש בפורטל וללא צורך במסירת הודעה מראש וכי שינויים אלו יחייבו מרגע פרסומם בפורטל.

 

כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר ו/או בלשון רבים נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

 1. השימוש והשירותים בפורטל ניתנים לכל המעוניין ללא תשלום, וזאת בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי השימוש הללו. זאת, אלא אם כן צוין במפורש אחרת ונתקבלה הסכמת המשתמשים בנפרד.
 2. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה כנגד צוות הנהלת הפורטל בגין השימוש והשירותים שמעניק הפורטל, לרבות בגין איכות השימוש בו, טיב המידע המפורסם בו, נפילות מחשב, פגיעה בציוד הקצה של המשתמשים ותקלות שונות הקשורות בשימוש בתוכנה כלשהי.
 3. המידע והשירותים המפורסמים בפורטל בפרסומיהם השונים של נותני השירות המפרסמים בו הנו על אחריותם הבלעדית של נותני השירות ואין צוות הנהלת הפורטל אחראי בכל צורה ואופן שהיא לתוכן הפרסום ו/או צורתו. הפורטל משמש כצינור להעברה והפצה בלבד בין נותני השירות למשתמשים בו, ואינו מהווה צד להסכם שייכרת ביניהם (במידה וייכרת) בנוגע לשירותים המפורסמים על ידי נותני השירות באתר. יובהר כי אין ביכולתו של צוות הנהלת הפורטל לבדוק את חוקיותו, אמיתותו, נכונותו, צורתו ודיוקו של תוכן המידע המפורסם על ידי נותני השירות, אשר מפורסם כלשונו. כל הסתמכות של המשתמשים בפורטל על המידע והשירותים המפורסמים בפורטל על ידי נותני השירות, נעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של המשתמשים בפורטל ועל אחריותם הבלעדית, ולפיכך, ולאור האמור בסע' זה, לא תיתכן כל טענה ו/או תביעה של המשתמשים כנגד צוות הנהלת הפורטל בגין הסתמכות כאמור.
 4. מובהר בזה כי הצבת קישוריות בפורטל לא תתפרש כהצעה למשתמשים ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, או מתן חסות של הפורטל, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי נותני השירות המפרסמים בפורטל.
 5. אין צוות הנהלת הפורטל והכתבים אחראים, בכל צורה ואופן שהיא, לתוכן המידע המפורסם בפורטל בכתבות המידע המפורסמות בו, אמיתותו, נכונותו ודיוקו. המידע הנ"ל משמש לנוחיות המשתמשים בפורטל בלבד ואין הוא מהווה מקור מהימן להסתמך עליו. לפיכך, לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה כנגד צוות הנהלת הפורטל ו/או הכתבים בגין השימוש שנעשה במידע זה.
 6. מובהר בזה כי המידע והנתונים המפורסמים בפורטל אינם מאובטחים (אלא אם כן צוין במפורש אחרת), צוות הנהלת הפורטל אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים בפורטל ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.
 7. כל מידע שישוגר לפורטל על ידי המשתמשים בו, בכל צורה ואופן שהוא, ייבדק על ידי צוות הנהלת הפורטל, אשר יהיה זכאי, על פי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי, להחליט אם יפורסם המידע הנ"ל בפורטל. בהתאם לכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד צוות הנהלת הפורטל בגין אי פרסום המידע ששוגר על ידם לפורטל.
 8. המידע שיפורסם בפורטל על ידי המשתמשים בפורטל מוטל על אחריותם הבלעדית. מובהר, כי על אף האמור בסע' 7 לעיל, אין ביכולתו של צוות הנהלת הפורטל לבדוק את חוקיותו, צורתו, דיוקו, נכונותו ו/או אמיתותו של תוכן המידע האמור וכי המשתמשים בפורטל ישאו בלבד במלוא התוצאות שינבעו כתוצאה מפרסום מידע בפורטל כאמור (100%). כן יובהר, כי במקרה ישאו המשתמשים בפורטל בנזקים כלשהם עקב פרסום מידע על ידם בפורטל כאמור בסע' זה, לא יוכלו הם לפנות אל צוות הנהלת הפורטל בתביעת שיפוי כלשהי ו/או בדרישות נוספות אחרות.
 9. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמשים בפורטל אינם רשאים, בכל צורה ואופן שהיא, לשגר ו/או לפרסם בפורטל מידע שאינו חוקי, פוגע בקניין רוחני של צד שלישי, מטעה, טורדני, מאיים, פוגע, חומר תועבה, לשון הרע, מסרים גזעניים, מסרים בעלי אופי מיני ו/או בלתי צנועים, מידע שיש בו כדי לפגוע בזכויות של צד שלישי, חומר המכיל "וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים" וכל חומר מזיק אחר, וכי צוות הנהלת הפורטל רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי להסיר כל מידע שפורסם כאמור ללא צורך בהודעה מוקדמת למשתמשים המפרסמים. כן יובהר, כי צוות הנהלת הפורטל רשאי להסיר כל מידע אחר שפורסם ו/או שוגר לפורטל על ידי המשתמשים בו, וזאת אף אם אין הוא מידע אסור כמפורט ברישא של סע' זה וזאת במידה והנו מחויב על פי צו שיפוטי ו/או במידה והנו עומד בפני איום של תביעה אזרחית ו/או פלילית כלשהי הקשורה במידע האמור.
 10. המשתמשים בפורטל מתחייבים בזאת לשפות את צוות הנהלת הפורטל בגין כל נזק שייגרם לצוות הנהלת הפורטל עקב פרסום מידע בפורטל על ידם.
 11. המידע שישוגר לפורטל ו/או יפורסם בו על ידי המשתמשים בפורטל, חשוף לכל משתמשי הפורטל ובכלל. צוות הנהלת הפורטל אינו אחראי כלפי משתמשי הפורטל ו/או כלפי מי מטעמם, בגין תגובות של משתמשים אחרים בפורטל למידע המפורסם על ידי המשתמשים כאמור ולכל תוצאה אחרת לרבות אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב. כמו כן, צוות הנהלת הפורטל אינו אחראי בגין כל שימוש שייעשה צד שלישי במידע שיפורסם על ידי המשתמשים בפורטל לרבות במקרים של פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ודיני קניין רוחני אחרים.
 12. מבלי לגרוע מן האמור יודגש, כי בעצם פעולות השיגור ו/או פרסום המידע על ידי משתמשים בפורטל לפורטל, המשתמשים נותנים הסכמתם ומעניקים רישיון בלתי חוזר ובלתי מותנה לכל המשתמשים האחרים בפורטל, לצוות הנהלתו ולכל צד שלישי אחר- להעתיק, לשכפל, להציג ולהפיץ את המידע שנמסר על ידי המשתמשים כאמור.
 13. מלוא הקניין הרוחני בעיצוב הפורטל, לרבות סימניו וצורתו, שייכים לצוות הנהלת הפורטל בלבד. אין המשתמשים בפורטל ו/או כל גורם אחר שאינו זכאי לכך, רשאים לפרסם, להעתיק, לשכפל, להציג, להעביר, להפיץ ו/או למכור את המידע כאמור בסע' זה.
 14. מבלי לגרוע מן האמור בסע' 13, המשתמשים בפורטל מתחייבים שלא להעתיק, לשכפל, להציג ולהפיץ מידע ו/או שירותים המוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שהם לא רשומים), סודות מסחריים וכל קניין רוחני של צוות הנהלת הפורטל, נותני השירות המפרסמים בו וכל צד שלישי אחר. למען הסר ספק יובהר, כי המשתמשים בפורטל מתחייבים שלא להפר את דיני הקניין הרוחני כאמור בסע' זה ובסע' 13 לעיל באף דרך שהיא.
 15. הפורטל מאפשר למשתמשים בו להצטרף כחברים ב"מועדון לקוחות", כאשר ההצטרפות נעשית לאחר מילוי פרטים בטופס הצטרפות למועדון. לחיצה על "שלח" בטופס מילוי פרטים, מהווה חתימה על טופס ההצטרפות ומהווה תנאי לחברות במועדון הלקוחות, ולקבלת ההטבות הניתנות על פיו (ככל שהן ניתנות). יובהר, כי בעצם החתימה על טופס ההצטרפות הנ"ל, המשתמשים בפורטל מקנים לצוות הנהלת הפורטל, מפעיל מועדון הלקוחות, את הזכויות להחזיק ולהשתמש בכל המידע שנצבר ושיצטבר לגבי המשתמשים במאגר המידע של מועדון הלקוחות, לרבות העברתו לכל גורם אחר שיעניק שירותים ו/או הטבות לחברי מועדון הלקוחות, בין אם באמצעות דיוור ישיר ובין באמצעים אחרים, על פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי של צוות הנהלת הפורטל.
 16. מובהר בזאת, כי צוות הנהלת הפורטל שומר לעצמו את הזכות (אך לא החובה) להסיר ו/או לשנות תכנים ומידע ו/או פרסומים בפורטל על פי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים בפורטל, לרבות, אך מבלי לגרוע, במקרים בהם יובאו לידיעתו כי התכנים והמידע המפורסמים בפורטל נוגדים את הוראות הדין ו/או גורמים נזק כלשהו למאן דהוא ו/או מהווים הפרת זכויות של מאן דהוא. למען הסר ספק יובהר, כי למשתמשים בפורטל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד צוות הנהלת הפורטל בקשר לכך.
 17. מוסכם בזה כי לבתי המשפט בתל- אביב יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע ו/או הכרוך בהם, וכי על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 

בניית אתרים בניית אתרים