בריכות שחיה- בעלי תפקידים

 

פרק ב'

בעלי תפקידים בבריכה

חובותיו של מחזיק בריכה

מחזיק בריכה -

1. נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת השחיה;

2. ישמור בידיו העתק מאישורי ההכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי הענין, שעברו בעלי התפקידים באתר בריכת השחיה;

3.בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת ממדי העמדות והמתקנים שנקבעו לפיהן ומיקומם;

4. אחראי להפעלת בריכת שחיה בהתאם לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה בלא מינוי בעלי התפקידים לפי הכשירויות והתקן, הכל כפי שנקבע בתקנות אלה;

5. אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחיה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים;

6.יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחיה, ורשאי הוא ליחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת שחיה לשימושים אחרים בכפוף לכל דין;

7. יורה על שעות פתיחת בריכת השחיה לציבור באופן בולט לעין בכניסות לבריכת השחיה.

 

 

מציל

מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם -

1.בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - משרד התמ"ת);

2. עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תוכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג לתוספת השניה;

3. עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;

4. עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה שהועבר ואושר בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 2 מטעם משרד התמ"ת, העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;

5. אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות, נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז - 1976 (להלן הרופא), בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה. בסעיפים ו ו-5(ב) לחוק העיסוק באופטומטריא, התשנ"א - 1991, הכל לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי ישמש מציל בבריכה שחיה.

 

 

סימן הכר למציל

על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגד ים, חולצה, מכנסיים או אימונית, יירשם "מציל" בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול): גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ ,בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

 

 

חובת מציל

א) חובותיו של מציל הן כמפורט להלן:

1. להימצא לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח בריכת השחיה והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, בכמות המתרחצים ובסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים;

2. למנוע טביעות ותאונות בבריכת השחיה;

3. להגיש עזרה במים לזקוקים לה;

4. למנוע ממתרחצים שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2, בפיסקה זו "עומק" -על אף האמור בתקנה 1, העומק המוחלט כפי שנמדד בנקודה מסוימת, במטרים;

5. להגיש עזרה ראשונה לנזקקים;

6. להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה בעת הצורך;

7. לדווח למחזיק בריכה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש כמציל;

ב) לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עיסוק או ענין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלו.

ג) לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר.

ד) לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון לציבור בבריכת השחיה להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת השחיה.

 

 

סמכויות המציל

מציל רשאי לצוות על -

1) מתרחץ לצאת מבריכת השחיה וכן להוציאו אם המתרחץ לא נענה להוראותיו, תוך שימוש בכח סביר בנסיבות העניין, אם לדעתו המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו ומתרחצים אחרים.

2) מתרחץ, בכל עניין העשוי לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים.

3) איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת השחיה לפרק זמן שיורה, אם לדעתו עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחיה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.

 

מגיש עזרה ראשונה וחובש

א) מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק כמגיש עזרה ראשונה או מגיש עזרה כחובש, לפי העניין, בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם -

(1) הוא אח רשום בפנקסכמשמעותו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) התשמ"ט 1988, חובש שהוכשר בצבא הגנה לישראל או במסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י 1950, פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א' או ב' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה.

(2) עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה לפי התוכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה.

ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, ירשם "מגיש עזרה ראשונה" או "חובש" בהתאמה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) כגון פריט הלבוש יהיה מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול) גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגודל האות.

ג) מגיש עזרה ראשונה או חובש -

1) יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחיה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור;

2) שמשמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחיה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה

או כחובש, לפי הענין.

  

חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכה

(א) מחזיק בריכה ימנה אדם שישמש איש צוות בריכת שחיה.

(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות בריכת שחיה בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים יירשם "צוות" או " ביטחון" לפי בחירת מחזיק בריכה, בצבעים נוגדים (קונטרסטים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול): גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ ,בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

(ג) איש צוות בריכת שחיה -

1. יפעל לפי הוראות מחזיק בריכה;

2. ישמור על הסדר והנקיון בבריכה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והנקיון באתר בריכת השחיה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה;

3. רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר בריכת השחיה;

4. יסייע לאדם עם מגבלות לנוע באתר בריכת השחיה, לרבות להיכנס ולצאת מהמים.

  

תקן מצילים מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחיה

א) מחזיק בריכה אחראי לכך שמספר המצילים, מספר מגישי העזרה הראשונה ומספר אנשי צוות בריכת השחיה, המשמשים בבריכת השחיה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור בתוספת הרביעית (להלן-התקן).

ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) חייב מחזיק הבריכה לשקול להגדיל את מספר המצילים, את מספר מגישי העזרה הראשונה, את מספר החובשים ואת מספר מגישי העזרה הראשונה, את מספר החובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר בריכות השחיה, והכל בהתאם לסוג בריכת השחיה, לסיכונים הנובעים ממנה למתרחצים, לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.

ג) רשות הרישוי רשאית, לבקשת מחזיק בריכה, להתיר הצבת אמצעים ומיתקנים שנועדו להבטיח את בטיחותו ואת בטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה לשם צמצום התקן, ובלבד שהשתכנעה, בין השאר, מחוות דעת של איש מקצוע שבחרה, כי אין בכך כדי לפגוע בבטיחותו ובטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה, ובנגישות אנשים עם מוגבלות.

  

חובותיהם של משתמשים בבריכת שחיה

א) משתמש בבריכת שחיה חייב למלא אחר הוראותיהם של מחזיק בריכה, של מציל של מגיש עזרה ראשונה ושל איש צוות בריכת השחיה ולפעול בהתאם לשלטים המוצבים בבריכת השחיה.

ב) הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות או בבריכת שחיה, לפי העניין, למעט בעת שהמושגח לומד שחיה בהשגחת מורה לשחיה.

ג) בתקנה זו, "השגחה" - קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מיידית.

 

 

 

כתבות נוספות
בקורב "עולם הבריכה והספורט 2016" חוגגים ספיישל 20 שנה!!!!!!!!!!!!
כבוד לישראל – שגיא דובב זכה במדליית זהב
PRECOR, ענקית ציוד הכושר והספורט מארה"ב
לראשונה: ארגוני אוהדים יוכלו לפנות לקבלת תמיכה כספית של משרד הספורט כבר ב-2014
כתבות נוספות
רוי ניסני סיים במקומות 17 ו-18 בנורבורגרינג
מכביה ה19 נפתחת!!!
לטיסיה בק עלתה לשלב המוקדמות האחרון במייג'ור (גרנד סלאם) בריטניה
EQUIP AUTO 2014 16-20 באוקטובר * פארק התערוכות * פריס צפון וילפינט
חשיבות הפעילות הגופנית בחורף
אליפות ישראל בג'ודו בסימן פרידה מאריק זאבי ו-20 שנים למדליות האולימפיות הראשונות של ישראל.
רצים מירדן, מהרשות הפלסטינית וצה"ל יתחרו מחר ב"מרוץ העגור" באגמון החולה
רואי הסינג מונה למנהל אגף הספורט של המכביה 2013
החברה לבידור ולבילוי חולון חונכת את הבריכה ההידרותרפית הראשונה בעיר-הפתיחה היום!!!!!
HomeLineSport נכנסים לכושר מבלי לצאת מהבית
המכביה תקיים אירוע הצדעה מיוחד לאריק זאבי אליו
הממשלה אישרה הצעה להקצות 18 מיליון ₪ לתקציב המכביה 2013
גלילה פרוייקטים
למה כדאי לאכול תמרים?
לרגל יום כדור הארץ-Nascar מאמצת טכנולוגיית כיבוי אש ידידותית לסביבה
סופות החול עיכבו ספורטאים בדרכם לאליפות אירופה באילת
מדרך+תעלת גלישה-תקנות רישוי עסקים
הפרויקט החדש של אנשי העסקים דוד ומירי עיני פתחו השבוע את "מיגה מול הפארק"-מתחם היוגה והכושר הגדול ב
בניית בריכות שחיה-תקנות רישוי עסקים
חשיבות הפעילות הגופנית לנשים
עולם הבריכות, הספא, פארקי המים במפגש בינלאומי,בנובמבר 2012 באיראקספו- ליון (צרפת)
נבחרת רוכבים מצרפת מגיעה להתחרות בטור אילת שיתקיים בסוף השבוע
אלה שטרנברג וסרגיי ריכטר הם אלופי אירופה בזוגות מעורבים ברובה אוויר
עקב מזג האוויר הסוער שצפוי בסוף השבוע הקרוב נדחה מרוץ עין גדי, שאמור היה להתקיים בסופ"ש הזה, וייערך
תערוכת GYM & POOL 2012 בהפקת קבוצת שטיר ננעלה בשבוע שעבר במרכז הירידים בתל – אביב.
מכרזים חדשים
תקנות מעודכנות לשנת 2016- רישוי עסקים
שימוש בבריכות שחייה בענפי ספורט
מיקי ברקוביץ' ושמעון אמסלם מככבים בקמפיין לחיזוק מעמד הכדורסלן הישראלי
להיות קונטנטו – לצאת לאור בכל העולם
חובש/ מגיש עזרה ראשונה-הוראות והנחיות
אליפות אירופה אילת 2012
מבנה וגימור כללי של בריכות שחיה-תקנות רישוי עסקים
המשלחת של ישראל לתערוכת ברצלונה יוצאת לדרך- ההרשמה בעיצומה
אימון כושר- עם מאמן או לבד
מבנה בריכת שחיה-תקנות רישוי
ספורט וכושר לחופש!!!
סקירת BDI על ענף מכוני הכושר בישראל:
משאבות חום לחימום מי בריכה
מרתון החתירה הבינלאומי של טבריה בכנרת -הופך למסורת
ועידת הספורטאים הראשונה בישראל : בסימן נערכים לחיים שאחרי הספורט המקצועני
בניית בריכת שחיה פרטית
הקמת בריכות שחיה ושיפוץ מבנה במתחם בריכת גורדון בתל-אביב-יפו
בריכת שחיה ציבורית, פרטית בתוך מתחם של ביניין מגורים משותף
דו"ח סריקה יומי
דוח נתוני מים
בריכות שחיה- הטיפול במי בריכות פרטיות
בריכות שחיה- ציוד תקני לתחנת עזרה ראשונה בבריכות שחייה
בריכות שחיה- שלטים
בריכה טיפולית
בריכות שחיה- סידורי בטיחות ועזרה ראשונה
הקלעים קיבלו דוגמא אישית מיושב ראש ההתאחדות
קיץ של אקסטרים ימי בגלבוע
בירכות שחיה
כתבות נוספות


תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.

בניית אתרים בניית אתרים